โครงการ เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป สร้างสุขให้แผ่นดิน [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 50 


โครงการ เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน ปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดลำปาง [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
 
 
 
 
 
กลุ่มทอผ้า บ้านบ่อแฮ้ว
 
 
 
 
   
 
  คุณคิดว่า เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
  เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบ่อแฮ้ว ร่วมปฏิบัติธรรม ทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษานี้ โดยการ ทำวัตรเย็น ทุกวันพระ เวลาตั้ง 19.00 - 20.00 น. ทุกวันพระ ณ วัดน้ำโท้ง หมู่ที่ 5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล ฝึกสมาธิ ถือศีล บำเพ็ญเพียรภาวนา เป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เร่ิมตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 นี้นะคะ
 
 
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบ่อแฮ้ว ร่วมปฏิบัติธรรม ทุ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
โครงการ เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดลำปาง วันจันทร [ 19 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดพิธีไหว้ครู โดยมี นางกฤษณา วงค์ชมภู ผู้อำนว [ 19 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗ [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับโรงเรียนอนุบาลแ [ 5 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบา [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 86 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 3 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 160 
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมงานวันเด็กประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลบ [ 7 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 98 
รายงานการจัดตั้งสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 107 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง)ประจำปี 2556 [ 8 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 207 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว สังกัดเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เปิดรับสมัครเด็กนักเรีย [ 3 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 163 
ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เม [ 25 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 135 
สรุปโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ประจำป [ 24 ก.ค. 2556 ]   อ่าน 161 
ประชาสัมพันธ์การถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบ้านท [ 15 ก.ค. 2556 ]   อ่าน 147 
การจัดการองค์ความรู้( KM) เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 22 พ.ค. 2556 ]   อ่าน 278 
 
 
 
 
อบต.บ้านเอื้อม ประกาศ สภา อบต.บ้านเอื้อม เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ป [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.นาแก้ว โครงการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนฯ [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
 
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557" สน.กศ. มท 0893.3/ว1212  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว1206  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1211  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท. โดยคณะทำงานฯ (Core Team) ในด้านที่ 1 (ด้านการบริหารจัดการ) และด้านที่ 4 (ด้านการบริการสาธารณสุข) สน.มถ. มท 0892.4/ว1201 [ข้อเสนอแนะ ด้าน 1] [ข้อเสนอแนะ ด้าน 4]  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1209  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว19  [ 18 ก.ค. 2557 ]
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว12  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1200  [ 18 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1204  [ 17 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1203  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สน.บถ. มท 0809.3/ว1891  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1202  [ 17 ก.ค. 2557 ]
งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1890  [ 17 ก.ค. 2557 ]
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1156  [ 17 ก.ค. 2557 ]
การรายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับท้องถิ่นลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1199 [แบบรายงาน]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่เพื่อสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือขึ้นบัญชี โดยคุณวุฒิ ป.บัณฑิต ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1193 [แบบรายงานฯ]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
หารือการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1188  [ 16 ก.ค. 2557 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว1195 [รายชื่อรุ่นที่ 4] [รายชื่อรุ่นที่ 5] [รายชื่อรุ่นที่ 6]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1194  [ 16 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.1/ว1178  [ 16 ก.ค. 2557 ]
ส่งสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้" สล. มท 0801.3/ว 21 [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1183  [ 15 ก.ค. 2557 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1182  [ 15 ก.ค. 2557 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง อปท.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว 5426  [ 11 ก.ค. 2557 ]
 


 
 
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 21 ก.ค. 2557 ]     
ขอโอนเงิน [ 18 ก.ค. 2557 ]     
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ [ 18 ก.ค. 2557 ]     
โอนเงินรายได้จัดสรรฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 77 [ 18 ก.ค. 2557 ]     
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 [ 17 ก.ค. 2557 ]     
ก.ง.โอนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ให้แก่ อปท. [ 16 ก.ค. 2557 ]   
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ 2557 [ 16 ก.ค. 2557 ]   
การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 16 ก.ค. 2557 ]   
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 16 ก.ค. 2557 ]   
ก.ง.การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
ก.ง.โอนเงินรายได้จัดสรร ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 77 [ 15 ก.ค. 2557 ]   
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 [ 10 ก.ค. 2557 ]   
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม [ 10 ก.ค. 2557 ]   
การบันทึกข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ccis) [ 10 ก.ค. 2557 ]   
การตรวจสอบและยืนยันความต้องการอาคารเรียนฯ โรงเรียนในสังกัด [ 9 ก.ค. 2557 ]   
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป(อบจ ,ทน,ทม,เมื [ 9 ก.ค. 2557 ]   
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป(นายอำเภอทุกอำเ [ 9 ก.ค. 2557 ]   
ขอให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตามนโยบายสำคัญ [ 9 ก.ค. 2557 ]   
การดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2557 ]   
มติ ก.อบต. จังหวัดลำปาง [ 8 ก.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
ต้องการรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นิติกร หรือไม่ (29 พ.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 0  
มลพิษทางอากาศอย่างแรง (27 มี.ค. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0  
ขอสอบถามเป็นความรู้แก่ลูกหลานครับ (18 พ.ย. 2556)    อ่าน 163  ตอบ 3  
 
อบต.บ้านเอื้อม ขอเชิญสมัครอบรม "เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายจาก (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.นาแก้ว  * * * ้ชีพ (20 มิ.ย. 2557)    อ่าน 74  ตอบ 1

วัดบ่อแฮ้ว
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.พ. 2556
 
สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔ - ๒๓๑ - ๓๕๑
จำนวนผู้เข้าชม 0173509 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2556
NAXsolution.com