โครงการ เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป สร้างสุขให้แผ่นดิน [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 123 


โครงการ เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน ปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดลำปาง [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 117 
 
 
 
 
 
กลุ่มทอผ้า บ้านบ่อแฮ้ว
 
 
 
 
   
 
  คุณคิดว่า เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
  เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบ่อแฮ้ว ร่วมปฏิบัติธรรม ทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษานี้ โดยการ ทำวัตรเย็น ทุกวันพระ เวลาตั้ง 19.00 - 20.00 น. ทุกวันพระ ณ วัดน้ำโท้ง หมู่ที่ 5 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล ฝึกสมาธิ ถือศีล บำเพ็ญเพียรภาวนา เป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เร่ิมตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 นี้นะคะ
 
 
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบ่อแฮ้ว ร่วมปฏิบัติธรรม ทุ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
โครงการ เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดลำปาง วันจันทร [ 19 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 88 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดพิธีไหว้ครู โดยมี นางกฤษณา วงค์ชมภู ผู้อำนว [ 19 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗ [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับโรงเรียนอนุบาลแ [ 5 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 92 
ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบา [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 3 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 219 
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมงานวันเด็กประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลบ [ 7 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 142 
รายงานการจัดตั้งสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 157 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง)ประจำปี 2556 [ 8 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 257 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว สังกัดเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เปิดรับสมัครเด็กนักเรีย [ 3 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 203 
ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เม [ 25 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 195 
สรุปโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ประจำป [ 24 ก.ค. 2556 ]   อ่าน 218 
ประชาสัมพันธ์การถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบ้านท [ 15 ก.ค. 2556 ]   อ่าน 197 
 
 
 
 
ทต.ศาลา โครงการแข่งขันเปตองเพื่อความสมานฉันท์และต้านยาเสพติด [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวเสือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือเรื่องสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
 
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1593  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1592  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1522  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล (100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) สน.กศ. มท 0893.2/ว1575  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1576  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1580  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1579  [ 12 ก.ย. 2557 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุนชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1585  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1584  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การกำหนดจัดประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ท่าจีน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1572  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1568  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1567  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการยกเว้นฯ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1571  [ 11 ก.ย. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว264  [ 11 ก.ย. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ สล. มท 0801.2/ว263  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1570  [ 11 ก.ย. 2557 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1566  [ 11 ก.ย. 2557 ]
 


 
 
ก.ง.ขอโอนเงิน เงินเดือนครู ผดด. ค่าการศึกษาบุตรครู ผดด. ค่าตอบแทน ผดด. และเงินประกันสังคม ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2557 [ 15 ก.ย. 2557 ]     
ก.ง.ขอโอนเงิน ค่าจ้างสถานีสูบน้ำ ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 15 ก.ย. 2557 ]     
ก.ง.โอนเงินรายได้จัดสรรให้แก่ อปท.จ.ลำปาง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา77 [ 12 ก.ย. 2557 ]     
ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 10 ก.ย. 2557 ]   
โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่ว [ 9 ก.ย. 2557 ]   
ก.ง.การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ บีญชีรายละเอียดการจัดสรรภาษ๊ธุรกิจเฉพาะ [ 9 ก.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่3 [ 8 ก.ย. 2557 ]   
ก.ง.โครงการฝึกอบรมด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 8 ก.ย. 2557 ]   
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมป้องกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (CCTV) [ 8 ก.ย. 2557 ]   
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ถนน+ประปา) [ 8 ก.ย. 2557 ]   
ก.ง.ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ [ 5 ก.ย. 2557 ]   
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) [ 4 ก.ย. 2557 ]   
การสำรวจข้อมูลปริมาณและวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. [ 4 ก.ย. 2557 ]   
ก.ง. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด.งวดที่3 เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2557 [ 4 ก.ย. 2557 ]   
การคำนวนยอดต่าง % งบประมาณรายจ่าย 2558 [ 4 ก.ย. 2557 ]   
ก.ง.การกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) [ 3 ก.ย. 2557 ]   
การขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างของ อบต ในการประชุมวันที่ 2 กันยายน 2557 [ 3 ก.ย. 2557 ]   
ก.ง.การจัดสรรเงินรายได้ให้แก่ อปท. [ 2 ก.ย. 2557 ]   
สำรวจค่าตอบแทนของครูผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.ย. 2557 ]   
วิธีการเข้าบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan โดยตรง [ 1 ก.ย. 2557 ]   
 
 
 
 
สมัครงาน (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 2  
ต้องการรับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นิติกร หรือไม่ (29 พ.ค. 2557)    อ่าน 97  ตอบ 0  
มลพิษทางอากาศอย่างแรง (27 มี.ค. 2557)    อ่าน 114  ตอบ 0  
 
ทต.นาแก้ว รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 3
ทต.นาแก้ว สอบถามตำแหน่งว่าง (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 757  ตอบ 20

วัดบ่อแฮ้ว
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.พ. 2556
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔ - ๒๓๑ - ๓๕๑
จำนวนผู้เข้าชม 0202812 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2556
NAXsolution.com