ประมวลภาพงานประเพณียี่เป็ง (ลอยประทง) ประจำปี 2557 [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 105 


ค่านิยม ๑๒ ประการ [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
 
 
 
 
 
กลุ่มทอผ้า บ้านบ่อแฮ้ว
 
 
 
 
   
 
  คุณคิดว่า เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานทุกคน ขออวยพรให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขตลอดปี และตลอดไปนะคะ
 
 
แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปี [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
ปฏิทินการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ่อแ [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศและในราชอาณาจักร ( สันนิบาตเทศ [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 67 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปา [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 102 
เปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง มาแอ่วงานลอยกระทงตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปี ๒๕๕๗. ในวันที่๕ พฤ [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
เปิดบริการแล้วจ้า!!!!!! ศูนย์ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
โปรแกรมทัศนศึกษาดูงานของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง [ 29 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 135 
ประกาศ! ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ.2498 และผู้พิการที่มีสมุดประจำตัวคนพ [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 109 
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 131 
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบ่อแฮ้ว ร่วมปฏิบัติธรรม ทุ [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
โครงการ เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดลำปาง วันจันทร [ 19 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 164 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดพิธีไหว้ครู โดยมี นางกฤษณา วงค์ชมภู ผู้อำนว [ 19 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 131 
การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗ [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 129 
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับโรงเรียนอนุบาลแ [ 5 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 162 
 
 
 
 
อบต.หัวเสือ ประกาศองค์์การบริิหารส่วนตำบลหัวเสือ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บ่อแฮ้ว แผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปี [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
 
ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditaiton : EHA) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2346  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว2338  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2316  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว2337  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2341  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว2318  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. มท 0801.3/ว43  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล กจ.  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
 


 
 
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม [ 19 ธ.ค. 2557 ]     
การกรอกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาผ่านระบบออนไลน์ [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 ธ.ค. 2557 ]     
สอบราคาจ้างเหมาในการไถกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล อบต.พิชัย [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน1โครงการ อบต.พิชัย [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านดง [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
สอบราคาจำนวน9โครงการ อบต.บ้านบอม [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ทต.วังพร้าว [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
ประชุมจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.วิเชตนคร [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
ก.ง.สำหรวจการก่อหนี้รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
การอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไป 4-12-57 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
รายงานผลการดำเนินงานตามฌครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒน [ 16 ธ.ค. 2557 ]   
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 15 ธ.ค. 2557 ]   
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
ก.ง.การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระ [ 9 ธ.ค. 2557 ]   
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่5 2557 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   
 
 
 
 
รับโอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือไม่คับ (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 1  
วางท่อระบายน้ำ (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0  
ระเบียบเกี่ยวกับบ้านเช่า (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 0  
 
ทต.นาแก้ว รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 79  ตอบ 1
ทต.นาแก้ว สอบถามตำแหน่งว่าง (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 984  ตอบ 23

วัดบ่อแฮ้ว
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.พ. 2556
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ๕๒๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔ - ๒๓๑ - ๓๕๑
จำนวนผู้เข้าชม 0256139 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2556
NAXsolution.com