หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
" เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เขียวขจี สะอาดสวยงามตามด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนร่วมของประชาชน ทุกคนได้รับการศึกษา อนุรักษ์วัฒธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม "
วิสัยทัศน์ ทต.บ่อแฮ้ว
วัดบ่อแฮ้ว
ที่ประดิษฐ์สถานหลวงพ่อกลับเพชร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่างแง่ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโทง
พร้อมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

ผ้าหม้อฮ้อม  
 
 
 
   
 
  คุณคิดว่า เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
 
 
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่26/2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจุด และ ปล่อยบั้งไฟฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประเพณีญี่เป็ง ประจำปี2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 21 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชุมคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ครั้งท [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมกมารสนับสนุนการจัดบริ [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จัดประชามคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผ [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
แนวทางการดำเนินงาน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
 
 
  
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้าง ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4933  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.5/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4974  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
   


 
 
ลป 0017.2/ว 49387 เอกสารประกอบหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการ Action Plan ขับเคลื่อนวาระแห่งชาต  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง  [ 26 พ.ย. 2562 ]   
คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี [ 7 พ.ย. 2562 ]   
แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางตามโครงการ แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดลำปาง [ 31 ต.ค. 2562 ]   
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนง.ทุนหมุนเวียน พนักงานห้องปฏิบัติการ [ 22 ต.ค. 2562 ]   
ประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สนจ.ลำปาง [ 15 ต.ค. 2562 ]   
คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใหแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง [ 7 ต.ค. 2562 ]   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สอบสัมภาษณ์ [ 7 ต.ค. 2562 ]   
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระฯ  [ 12 ก.ย. 2562 ]   
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง [ 10 ก.ย. 2562 ]   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 4 ก.ย. 2562 ]   
แบบรายงานรายชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆของการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 2 ก.ย. 2562 ]   
การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด  [ 26 ส.ค. 2562 ]   
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี [ 7 ส.ค. 2562 ]   
แก้ไขในส่วนขององค์ประกอบของคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด  [ 19 ก.ค. 2562 ]   
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ  [ 10 มิ.ย. 2562 ]   
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ปี 2562  [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา [ 6 มิ.ย. 2562 ]   
 
 
 
สอบถามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่โอนเงินเข้าบัญชี เดือน กรกฎาคม 2562 เข้าวันที่เท่า (5 ส.ค. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ตั้งแต่ทางเลียบทางรถไฟถึงทางรถไฟ หม (5 มิ.ย. 2562)    อ่าน 483  ตอบ 1  
ติดตามเบี้ยยังชีพ ตกเบิก ผู้พิการย้อนหลัง ได้ยื่นเรื่องตามหนังสือเรียก (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 327  ตอบ 0  
อะไรกันนักกันหนากับน้ำประปา (22 ม.ค. 2562)    อ่าน 1000  ตอบ 0  
น้ำประปาพัฒนาบ้างรึยัง (3 ม.ค. 2562)    อ่าน 593  ตอบ 6  
ครูอนุบาลเทศบาลบ่อแฮ้ว ขับขี่จักรยานยนต์ เข้าเขต โรงเรียนอย่างเร็ว (23 มิ.ย. 2561)    อ่าน 323  ตอบ 2  
ร้อยเรียนความสว่างของถนนเรียบทางรถไฟ ข้าง รร.ผดุงวิทย์ มืดสนิด อุบัติเหตุรถล้มแล (27 เม.ย. 2561)    อ่าน 352  ตอบ 1  
สุดยอดระบบน้ำประปาตำบลบ่อแฮ้ว (26 ก.พ. 2561)    อ่าน 787  ตอบ 4  
การรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๐ (9 มี.ค. 2560)    อ่าน 608  ตอบ 0  
เดี๋ยวนี้ทางเทศบาลไม่มีเจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าตามถนน และในซอยของหมู่บ้านทุ่งโค้ง ม. (18 ก.พ. 2560)    อ่าน 6339  ตอบ 3  
ขอทราบความคืบหน้าเรื่องซ่อมแซมถนนเป็นเนินสูง ม.5 บ้านน้ำโท้ง (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 583  ตอบ 3  
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเป็นเนินสูง ม.5 บ้านน้ำโท้ง (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 543  ตอบ 2  
สอบถามกรอบอัตราว่างค่ะ (2 ส.ค. 2559)    อ่าน 870  ตอบ 7  
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ทำงานประจำก็สามารถเรียนได้ค่ะ (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 501  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 538  ตอบ 0  
 
 


ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ฝ่ายสวัสดิ [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับหมาก หมู่ที [ 18 มิ.ย. 2561 ]จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โคร [ 15 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]

วัดบ่อแฮ้ว
 

เริ่มนับ วันที่ 18 ก.พ. 2556
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081 - 952 - 8819
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ : 054-231-351 โทรสาร : 054-231-373
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
จำนวนผู้เข้าชม 2,701,347 เริ่มนับ 18 ก.พ. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10