หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตราการตวรจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตราการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยขน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตราการให้ผู้มีีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การรายงานผลงานกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ห้วงเวลา (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๖๓) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2