หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายกิตติชัย ศักดิ์มาตุภูมิ
ปลัดเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง
โทร : 0-54231-351 ต่อ 19
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางทิมทอง พรหมเมศร์
รองปลัดเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
โทร : 0-54231-351 ต่อ 25
นางนภาวดี ทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-54231-351 ต่อ 18
นางสุธีย์รา ตินศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-54231-351 ต่อ 17
นายศรชัย ยอดยิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-54231-351 ต่อ 21
นางกฤชณา วงค์ชมภู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0-54231-351 ต่อ 16
นายพงค์กร รัตนประเวศน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0-54231-351 ต่อ 23
นางนรีกานต์ สิทธิหาญ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
โทร : 0-54231-351 ต่อ 25
นางวิลาสินี บุรารักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0-54231-251 ต่อ 16
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน